Algemene Voorwaarden

Ieder kind is uniek. We vinden het belangrijk dat uw kind zich prettig voelt bij ons. We kijken niet alleen naar de problematiek, maar ook naar de achtergrond van uw kind. Op die manier maken we een persoonlijk behandelplan.

Aanmelden

U kunt zich op drie manieren bij ons aanmelden: telefonisch, via de mail of met het aanmeldformulier op deze website. Als u belt hoort u mogelijk onze voicemail. We zijn dan bezig en kunnen even niet gestoord worden. In dat geval kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug. Wij zijn ook via de mail te bereiken: info@dekletsmajoor.nl

Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak maken we kennis met elkaar. Wij verzamelen dan zo veel mogelijk gegevens en bespreken de hulpvraag van uw kind. Dit doen we meestal alleen met de ouder(s)/verzorger(s). Om zo goed mogelijk te kunnen helpen is samenwerking met anderen belangrijk (bijvoorbeeld met de school of de huisarts). Daarom vragen we de ouder(s)/verzorger(s) een toestemmingsverklaring te tekenen. Daarnaast hebben wij verwijzing van een huisarts, tandarts of medisch specialist nodig.

Voor de eerste afspraak neemt u mee:

• Verwijzing van de huisarts, tandarts of medisch specialist
• Zorgverzekeringspas van uw kind
• Paspoort of identiteitsbewijs
• Eventuele relevante gegevens of onderzoeken

Iedere zorgverlener is verplicht de identiteit van een nieuwe cliënt te controleren. Daarom kijken wij of het BSN-nummer klopt. Identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Behandelovereenkomst

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. Om aan deze eisen te voldoen hebben wij een behandelovereenkomst opgesteld. Hierin hebben we de afspraken gezet die betrekking hebben op de behandeling en de vergoeding hiervoor. Ook in onze contracten met zorgverzekeraars staat dat het afsluiten van een behandelovereenkomst verplicht is. Deze behandelovereenkomst wordt bij de intake besproken en getekend. Hier vindt u onze behandelovereenkomst.

Onderzoek

Na de eerste afspraak volgt een logopedisch onderzoek. Het onderzoek kan één of meer behandelingen duren. Na het onderzoek stelt de logopedist een diagnose. Daarna wordt in overleg met u het vervolgtraject bepaald.

Behandeling

Soms zijn advies en informatie al voldoende om het probleem op te lossen. Als de behandeling start, krijgt u van ons een contract met daarin de doelen. Hierin staan ook de afspraken over het behandeltraject. Tijdens de behandeling worden oefeningen gedaan. Er moet dagelijks geoefend worden. Zo kunnen de doelen behaald worden. De oefeningen worden spelenderwijs gedaan zodat het kind met plezier oefent.
Na een aantal maanden wordt de voortgang van de behandelingen met de ouder(s)/verzorger(s) besproken. Er wordt bekeken of de behandelingen doorgaan of kunnen worden gestopt. Het behandeltraject wordt beëindigd als de doelen zijn behaald en de logopedist, u als ouder en uw kind tevreden zijn. Een behandeling is wekelijks en duurt ongeveer 25 minuten. Soms is het nodig om elkaar twee keer per week te zien. Een behandeltraject duurt meestal enkele maanden tot een jaar. Soms duurt het maar enkele weken. Dit is afhankelijk van het probleem en uw persoonlijke situatie.
Ouder(s)/verzorger(s) moeten bij de behandeling aanwezig zijn. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat er tijdens de behandeling wordt geoefend. De meeste zorgverzekeraars stellen uw aanwezigheid verplicht. De behandelingen vinden plaats in de praktijk of op school. Op verzoek van de huisarts of specialist komen wij ook aan huis.

Afsluiting

Na herhaling van het onderzoek wordt bekeken of de doelen zijn bereikt. Wanneer de doelen zijn bereikt wordt de behandeling beëindigd. Soms is er geen of te weinig vooruitgang. Ook dan kan besloten worden het behandeltraject te beëindigen.
Als het behandeltraject wordt beëindigd, maken wij een eindverslag voor verwijzend arts. Ook brengen wij, in overleg, de school op de hoogte van het behaalde resultaat. Na beëindiging kan, indien nodig, een controleafspraak gemaakt worden.

Vergoeding

Logopedie voor kinderen wordt vanuit het basispakket door alle zorgverzekeraars vergoed. U moet dan wel een verwijzing van een huisarts of medisch specialist hebben. U neemt deze mee naar de eerste afspraak.

Klik hier voor de tarievenlijst.

Cliëntenquête

Na beëindiging van de behandeling krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan een enquête. U krijgt hiervoor een mail van het bedrijf Qualizorg. Wij willen graag weten wat u van het behandeltraject vond. Daarom zouden wij het fijn vinden als u de enquête invult. De enquête is geheel anoniem; onze logopedisten en de zorgverzekeraar weten niet wat u invult. Kwaliteit is belangrijk voor ons. Wij toetsen de kwaliteit dan ook continu om de zorg steeds te verbeteren. Uw ervaring speelt daarbij een grote rol. Het invullen van de enquête duurt niet langer dan 5 minuten en helpt mee onze kwaliteit te verbeteren.

Hieronder vindt u een informatief filmpje over Qualizorg.

Qualiview_logo_groen-DEF

Kwaliteit

De Kletsmajoor is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie. Daarnaast zijn alle logopedisten ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast wordt samengewerkt met andere zorgverleners. Dit gebeurt op de verschillende scholen en in het gezondheidscentrum. Zo kan er snel en goed worden samengewerkt.
Onze logopedisten blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de logopedie. Dit gebeurt door verschillende vormen van bijscholing. Ook zijn onze logopedisten lid van een kwaliteitskring. Zoals u leest vinden wij kwaliteit en deskundigheid erg belangrijk.

Privacy

De Kletsmajoor gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens leven wij na.
Met uw toestemming informeren wij de arts en de school over het verloop van de behandeling. Zonder uw toestemming als ouder(s)/verzorger(s) zullen wij anderen niet zomaar op de hoogte brengen van de logopedische gegevens van het kind. Daarom vragen we u een toestemmingsverklaring te ondertekenen.
Logopedische gegevens van het kind worden gedurende 15 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens door de praktijkhouder vernietigd. Wij hebben de privacy verwerking vastgelegd in ons Privacyreglement (Bekijk hem hier)

Klachten

Misschien bent u als ouder(s)/verzorger(s) niet tevreden over de behandeling of logopedist. Wij vinden het fijn als u dit met de logopedist bespreekt. U kunt uw klacht dan samen oplossen. U kunt ook contact opnemen met de praktijkhouder, Robine Schutten.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u verdere stappen ondernemen.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz.  De klachtenregeling voor de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. De Kletsmajoor volgt deze klachtenregeling. Meer informatie over klachten vindt u hier.

Onze praktijk is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling Paramedici waarbij een onafhankelijke klachtenfunctionaris werkt: www.klachtenloketparamedici.nl

Disclaimer

De website wordt beheerd door De Kletsmajoor. Ondanks onze inspanning en aandacht die wij aan de invulling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site staat onvolledig of onjuist is. De Kletsmajoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuiste informatie. Daarnaast is De Kletsmajoor niet verantwoordelijk voor de inhoud van de externe links waarnaar wordt verwezen. Mocht u informatie willen overnemen, vraag dan eerst schriftelijke toestemming van De Kletsmajoor.

Design: Math Made